گزارش تصویری -جلسه های ستاد نمایشگاه استانی , شهرستانی وکشوری با حضور مدیر کل امور روستایی , معاون سرمایه گذاری و کارشناسان محترم دفتر امور روستایی در فرمانداریها و تهران

در . ارسال به اخبار اداره کل امور روستایی

59ab2e03 4008 48ed b339 95d470090f56

8856ae12 f833 4377 89db 043c69fc566a

eab540d3 3036 4949 bdd4 b09cd8786538

f685b40c 0861 4a73 b651 a86c59d95340

87f7329c 0f46 47f0 bf68 4f42262ff0ff