بازدید مدیر کل امور روستایی و شوراها باتفاق دکتر فرحی مدیر عامل پست بانک کشور

در . ارسال به اخبار اداره کل امور روستایی

 
 

بازدید باتفاق دکتر فرحی مدیر عامل محترم پست بانک کشور،مدیر کل صنعت معدن تجارت استان و مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان ااز طرح های تولیدی در ناحیه صنعتی شهرستان گلوگاه از جملهکشتارگاه صنعتی طیور شرق استان - طهماسبی

۲۴ خرداد ۱۳۹۷