جلسه پیگیری پرداخت تسهیلات روستایی در محل بانک توسعه تعاون استان با حضور مهندس نبیان

در . ارسال به اخبار اداره کل امور روستایی


جلسه پیگیری پرداخت تسهیلات روستایی در محل بانک توسعه تعاون استان با حضور مهندس نبیان معاون محترم امور عمرانی استانداری
۲۲ خرداد ۱۳۹۷