جلسه پیگیری پرداخت تسهیلات روستایی در محل بانک کشاورزی استان با حضور مهندس نبیان معاون محترم امور عمرانی استانداری

در . ارسال به اخبار اداره کل امور روستایی

 

 

جلسه پیگیری پرداخت تسهیلات روستایی در محل بانک کشاورزی استان با حضور مهندس نبیان معاون محترم امور عمرانی استانداری
۲۲ خرداد ۱۳۹۷