جلسه مشارکت و سرمایه گذاری به منظور رونق تولید شیر و دامداری ها

در . ارسال به اخبار اداره کل امور روستایی

 

جلسه مشارکت و سرمایه گذاری به منظور رونق تولید شیر و دامداریها برای ایجاد پالایشِگاه شیر به ریاست جناب آقای مهندس نبیان معاون محترم امور عمرانی استاندار و مدیران اجرایی استان در محل سالن جلسات شرکت کاله

۸ خرداد ۱۳۹۷