جلسه بررسی طرحهای مصوب شده در سامانه کارا (صندوق توسعه ملی ) به ریاست معاون محترم امور عمرانی

در . ارسال به اخبار اداره کل امور روستایی


جلسه بررسی طرحهای مصوب شده در سامانه کارا (صندوق توسعه ملی ) به ریاست معاون محترم امور عمرانی استاندار جناب آقای مهندس نبیان ، روسای بانکهای عامل ، مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط و سایر اعضا در محل ساختمان شماره ۲ استانداری

۹ خرداد ۱۳۹۷