بازدید مدیر کل امور روستایی و شوراها از چندین طرح اشتغال روستایی در روستاهای شهرستان بهشهر

در . ارسال به اخبار اداره کل امور روستایی

 

بازدید مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری مازندران  از چندین طرح اشتغال روستایی در روستاهای شهرستان بهشهر به همراه فرماندار محترم شهرستان

۴ خرداد ۱۳۹۷