بازدید مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری از روستای سمسکنده شهرستان ساری

در . ارسال به اخبار اداره کل امور روستایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.
بازدید مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری از روستای سمسکنده شهرستان ساری و محل برگزاری پیاده رویی خانوادگی به همراه بخشدار محترم مرکزی

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷