معرفی پرسنل دفتر

در . ارسال به بدون مجموعه

   

نام و نام خانوادگی:

پست سازمانی: کارشناس مسئول امور روستائی

شماره تماس: ۳۲۳۸۶۲۳۱

 

   

نام و نام خانوادگی:

پست سازمانی: کارشناس هماهنگی و پيگيري

شماره تماس: ۳۲۳۸۶۲۴۳

   

نام و نام خانوادگی:

پست سازمانی: کارشناس امور دهیاريها

شماره تماس: ۳۲۳۸۶۲۳۵

   

نام و نام خانوادگی:

پست سازمانی: کارشناس امور شوراهای اسلامي روستا

شماره تماس: ۳۲۳۸۶۲۶۳